Ngày đăng: 03/11/2015,07:47 | Chuyên mục: Hỏi đáp | Lượt xem: 1667


Thuế thu nhập Doanh nghiệp tạm tính

naltrexone

trinalin
Câu hỏi: Từ năm 2015 Công ty TNHH An Hiểu Minh không thực hiện khai thuế TNDN tạm tính hàng quý mà phải tự xác định số thuế tạm nộp hàng quý. Vậy cho tôi hỏi nếu số tạm nộp trong năm thấp hơp số phải nộp khi quyết toán năm thì có bị phạt chậm nộp không? Nếu bị phạt thì thời điểm tính phạt chậm nộp như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 17 Thông tư 151 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên t

fiogf49gjkf0d
hì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó. Thời hạn tính chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cù
fiogf49gjkf0d
;ng của thời hạn nộp thuế quý 4 của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu.

fiogf49gjkf0d

ext-indent: 36pt;">fiogf49gjkf0d